Tampereen yliopiston journalistiikan työelämäprofessoriksi ensi lukuvuodeksi valittu Ritva Leino odottaa innolla, miten journalismin koelaboratoriossa Yle Labissa kehitettyjä uusia työtapoja voi hyödyntää journalistiikan opetuksessa. Hänestä on myös tärkeää kehittää eri oppiaineiden yhteistyömuotoja sekä yhdistää teknologiaa ja sisältöjen kehittämistä.

Journalistiikan työelämäprofessoriksi lukuvuodeksi 2021 – 2022 valittu Ritva Leino on pitkän linjan mediastrategi, joka on seurannut median muutosta monissa eri rooleissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Monipuolisen journalistisen kokemuksen hän on hankkinut Yleisradiossa Teeman ohjelmapäällikkönä, tilaajana, tuottajana, käsikirjoittajana ja ohjaajana. Viimeiset kymmenen vuotta Leino on kehittänyt ja kouluttanut journalistisia työprosesseja ohjelmapäällikkönä ja monimediapäällikkönä.

Uusia työtapoja ja kansainvälisiä verkostoja tuomisina

Ritva Leino on ollut perustamassa journalismin koelaboratoriota Yle Labia, jonka tarkoituksena on auttaa median ammattilaisia kehittämään yleisöä kiinnostavia ja sitouttavia uusia konsepteja ja julkaisumalleja. Kehitettyjä työtapoja on tarkoitus hyödyntää osana journalistiikan opetusta.

Leino toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa, joissa tutkijat ja alan ammattilaiset pohtivat median tulevaisuutta ja julkisen palvelun roolia siinä. Hän toivoo voivansa hyödyntää kansainvälisiä verkostojaan myös opetuksessa.

”Odotan ennen kaikkea kiinnostavia keskusteluja ja työpajoja opiskelijoiden kanssa”, Ritva Leino kommentoi tiedotteessa uutta tehtäväänsä. ” Toivon, että pystymme analysoimaan eri tavoin muuttunutta mediamaisemaa ja tekemään siitä merkityksellisiä havaintoja käytännön työhön.”

Uusi työelämäprofessori pyrkii eri tavoin yhdistämään teoreettisen tiedon osaksi käytännön tekemistä ja erilaisia kokeiluja. ”Sitä olen tehnyt työkseni Yleisradiossa viimeiset kymmenen vuotta.”  

Mediamaiseman muutos muuttaa käytännön työtä

Journalistin työn luonne on muuttunut merkittävästi niistä ajoista, joina journalisti lähinnä ideoi aiheen ja kirjoitti siitä jutun.

”Nyt työ on monenlaisten ammattilaisten ja erikoisosaajien yhteistyötä. Pitää ymmärtää dataa, hyödyntää rikasta tietoa, hallita erilaisia kerronnan tapoja ja alustoja sekä ymmärtää julkaisemista. On myös seurattava, mitä vaikutuksia jutuilla ja erilaisilla sisällöillä on, ja osattava reagoida keskusteluun”, Ritva Leino luettelee.

”Hyvä journalismi on myös jatkuvaa vuorovaikutusta ihmisten kanssa”, Leino sanoo. ”Journalisteilta vaaditaan kykyä ymmärtää, millaisia ihmisten median käytön tarpeet ovat, ja mikä on eri yhteyksissä olennaista. Heidän pitää osata analysoida tietoa ja luoda kontekstia asioille ja ilmiöille. Kilpailu ihmisten ajasta ja huomiosta käy koko ajan kovemmaksi. Journalistien on pystyttävä luomaan asioista kertomiseen tapoja, joita ihmiset haluavat käyttää.”

Leino toteaa, että vaikka koneet osaavat jo kirjoittaa yksinkertaisia juttuja, ne eivät osaa ajatella eivätkä yhdistellä eri tietolähteitä kompleksisessa tilanteessa.

Tänä vuonna julkaistu Ritva Leinon kirja Median valtaajat – teknojätit ja käyttäjät ratkaisevat television tulevaisuuden käsittelee median muutosta viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. ”Kirja kertoo monin esimerkein, kuinka median muutos vaikuttaa käytännön työn tekemiseen”, Leino tiivistää.

Työelämäprofessoriksi paljon hakijoita

Journalistiikan työelämäprofessoriksi hakeneita arvioitaessa painotettiin erityisesti käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan, monipuolista journalistista kokemusta, kykyä antaa journalistiseen toimintaan liittyvää opetusta sekä hakijan työsuunnitelmaa suhteessa tehtävänkuvaan.

”Ritva Leino tuo työelämäprofessuurin kokemuksia näköalapaikalta niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Odotamme innolla yhteistyötä hänen kanssaan. Leinolla on näkemyksellisyyttä journalismin tulevaisuudesta ja kykyä nivoa tämä osaksi opetuksen kokonaisuutta”, sanoo tiedotteessa Tampereen yliopiston Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunnan dekaani Jyrki Vuorinen.

Työelämäprofessoriksi valitaan vuosittain kokenut journalisti, jonka odotetaan jakavan tietojaan ja kokemustaan alan opiskelijoille sekä antavan panoksensa journalismin opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen. Journalistiikan työelämäprofessuuriin oli tänä vuonna 19 hakijaa.

Journalistiikan vierailijaprofessuuri, nykyinen työelämäprofessuuri, on ollut Tampereen yliopistossa vuodesta 2007 alkaen. Ensimmäiset viisi vuotta tehtävä perustui Helsingin Sanomain säätiön lahjoitukseen. Tehtävää hoitaa tänä lukuvuonna toimittaja Reetta Räty.